از تاریخ
تا تاریخ
تعداد جذب شدگان جوینده کار(قرارداد منعقده)
جمع کل: 17025
1.آذربایجان شرقی
2.فارس
3.خوزستان
4.اصفهان
5.مازندران
6.كرمانشاه
7.خراسان رضوی
8.كهگیلویه وبویراحمد
9.البرز
10.تهران
11.یزد
12.زنجان
13.هرمزگان
14.آذربایجان غربی
15.سیستان و بلوچستان
16.ایلام
17.گلستان
18.گیلان
19.قزوین
20.خراسان شمالی
21.كرمان
22.سمنان
23.اردبیل
24.بوشهر
25.خراسان جنوبی
26.قم
27.چهارمحال و بختیاری
28.كردستان
29.لرستان
30.مركزی
31.همدان
2509
2109
2034
1423
771
701
597
565
554
540
502
(18+) 454
449
421
410
402
401
338
311
268
236
169
159
123
113
97
91
84
76
(4+) 60
58
تعداد جوینده کار ثبت نام شده
جمع کل: 19155
1.فارس
2.خوزستان
3.آذربایجان شرقی
4.اصفهان
5.تهران
6.كهگیلویه وبویراحمد
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
9.مازندران
10.آذربایجان غربی
11.هرمزگان
12.سیستان و بلوچستان
13.گیلان
14.گلستان
15.ایلام
16.البرز
17.كرمان
18.قزوین
19.خراسان شمالی
20.یزد
21.زنجان
22.اردبیل
23.چهارمحال و بختیاری
24.لرستان
25.خراسان جنوبی
26.بوشهر
27.سمنان
28.كردستان
29.همدان
30.مركزی
31.قم
2104
2088
1858
1229
1038
1030
1028
949
765
590
578
518
502
500
495
450
377
333
332
327
316
280
273
206
171
167
163
148
136
122
82
تعداد کارفرمای ثبت نام شده
جمع کل: 6332
1.فارس
2.اصفهان
3.خوزستان
4.كرمانشاه
5.آذربایجان شرقی
6.خراسان رضوی
7.تهران
8.مازندران
9.گلستان
10.هرمزگان
11.ایلام
12.یزد
13.گیلان
14.كرمان
15.آذربایجان غربی
16.خراسان شمالی
17.البرز
18.كهگیلویه وبویراحمد
19.قزوین
20.چهارمحال و بختیاری
21.اردبیل
22.سیستان و بلوچستان
23.زنجان
24.خراسان جنوبی
25.بوشهر
26.لرستان
27.همدان
28.كردستان
29.سمنان
30.مركزی
31.قم
793
549
522
430
418
(1+) 406
349
273
257
213
176
156
152
148
148
136
132
123
111
106
98
93
84
80
68
65
58
54
51
46
37
طراحی شده در معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال