از تاریخ
تا تاریخ
تعداد جذب شدگان جوینده کار(قرارداد منعقده)
جمع کل: 19900
1.آذربایجان شرقی
2.فارس
3.خوزستان
4.اصفهان
5.مازندران
6.كرمانشاه
7.البرز
8.خراسان رضوی
9.زنجان
10.تهران
11.یزد
12.كهگیلویه وبویراحمد
13.آذربایجان غربی
14.هرمزگان
15.سیستان و بلوچستان
16.ایلام
17.گلستان
18.گیلان
19.قزوین
20.خراسان شمالی
21.كرمان
22.سمنان
23.اردبیل
24.بوشهر
25.خراسان جنوبی
26.قم
27.چهارمحال و بختیاری
28.كردستان
29.لرستان
30.مركزی
31.همدان
3167
2718
2306
1800
825
767
(1+) 661
640
636
632
609
567
479
467
414
412
407
396
347
278
252
217
167
125
118
105
98
88
76
64
62
تعداد جوینده کار ثبت نام شده
جمع کل: 19174
1.فارس
2.خوزستان
3.آذربایجان شرقی
4.اصفهان
5.تهران
6.كهگیلویه وبویراحمد
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
9.مازندران
10.آذربایجان غربی
11.هرمزگان
12.سیستان و بلوچستان
13.گیلان
14.گلستان
15.ایلام
16.البرز
17.كرمان
18.قزوین
19.خراسان شمالی
20.یزد
21.زنجان
22.اردبیل
23.چهارمحال و بختیاری
24.لرستان
25.خراسان جنوبی
26.بوشهر
27.سمنان
28.كردستان
29.همدان
30.مركزی
31.قم
2107
2088
1860
1231
1039
1031
1030
949
765
591
579
518
502
500
496
451
377
333
332
327
318
281
273
206
171
167
163
148
136
(1+) 123
82
تعداد کارفرمای ثبت نام شده
جمع کل: 6352
1.فارس
2.اصفهان
3.خوزستان
4.كرمانشاه
5.آذربایجان شرقی
6.خراسان رضوی
7.تهران
8.مازندران
9.گلستان
10.هرمزگان
11.ایلام
12.یزد
13.گیلان
14.آذربایجان غربی
15.كرمان
16.خراسان شمالی
17.البرز
18.كهگیلویه وبویراحمد
19.قزوین
20.چهارمحال و بختیاری
21.اردبیل
22.سیستان و بلوچستان
23.زنجان
24.خراسان جنوبی
25.بوشهر
26.لرستان
27.همدان
28.كردستان
29.سمنان
30.مركزی
31.قم
799
550
523
430
420
407
351
273
257
213
176
156
153
149
148
136
132
123
111
106
98
93
86
81
68
65
59
54
52
46
37
طراحی شده در معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال