از تاریخ
تا تاریخ
تعداد جذب شدگان جوینده کار(قرارداد منعقده)
جمع کل: 12184
1.خوزستان
2.آذربایجان شرقی
3.فارس
4.اصفهان
5.كرمانشاه
6.كهگیلویه وبویراحمد
7.مازندران
8.خراسان رضوی
9.هرمزگان
10.آذربایجان غربی
11.سیستان و بلوچستان
12.گلستان
13.تهران
14.ایلام
15.گیلان
16.خراسان شمالی
17.زنجان
18.كرمان
19.یزد
20.البرز
21.اردبیل
22.قزوین
23.بوشهر
24.خراسان جنوبی
25.سمنان
26.كردستان
27.چهارمحال و بختیاری
28.لرستان
29.قم
30.همدان
31.مركزی
1629
1321
1314
880
611
565
554
516
439
419
418
397
378
355
268
240
225
200
196
194
176
174
124
116
98
81
77
76
51
50
42
تعداد جوینده کار ثبت نام شده
جمع کل: 19182
1.فارس
2.خوزستان
3.آذربایجان شرقی
4.اصفهان
5.تهران
6.كرمانشاه
7.كهگیلویه وبویراحمد
8.خراسان رضوی
9.مازندران
10.آذربایجان غربی
11.هرمزگان
12.سیستان و بلوچستان
13.گیلان
14.گلستان
15.ایلام
16.البرز
17.كرمان
18.قزوین
19.خراسان شمالی
20.یزد
21.زنجان
22.اردبیل
23.چهارمحال و بختیاری
24.لرستان
25.خراسان جنوبی
26.بوشهر
27.سمنان
28.كردستان
29.همدان
30.مركزی
31.قم
2109
2088
1860
1232
1040
1031
1031
949
765
591
579
518
503
500
496
452
377
333
332
327
318
281
273
206
171
167
163
148
136
124
82
تعداد کارفرمای ثبت نام شده
جمع کل: 6358
1.فارس
2.اصفهان
3.خوزستان
4.كرمانشاه
5.آذربایجان شرقی
6.خراسان رضوی
7.تهران
8.مازندران
9.گلستان
10.هرمزگان
11.ایلام
12.یزد
13.گیلان
14.آذربایجان غربی
15.كرمان
16.خراسان شمالی
17.البرز
18.كهگیلویه وبویراحمد
19.قزوین
20.چهارمحال و بختیاری
21.اردبیل
22.سیستان و بلوچستان
23.زنجان
24.خراسان جنوبی
25.بوشهر
26.لرستان
27.همدان
28.كردستان
29.سمنان
30.مركزی
31.قم
799
550
524
430
420
407
353
273
257
214
176
156
153
149
148
136
133
123
111
106
98
93
86
81
68
65
60
54
52
46
37
طراحی شده در معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال