از تاریخ
تا تاریخ
تعداد جذب شدگان جوینده کار(قرارداد منعقده)
جمع کل: 18466
1.آذربایجان شرقی
2.فارس
3.خوزستان
4.اصفهان
5.مازندران
6.كرمانشاه
7.خراسان رضوی
8.البرز
9.تهران
10.زنجان
11.كهگیلویه وبویراحمد
12.یزد
13.هرمزگان
14.آذربایجان غربی
15.سیستان و بلوچستان
16.گلستان
17.ایلام
18.گیلان
19.قزوین
20.خراسان شمالی
21.كرمان
22.سمنان
23.اردبیل
24.بوشهر
25.خراسان جنوبی
26.قم
27.چهارمحال و بختیاری
28.كردستان
29.لرستان
30.مركزی
31.همدان
2847
2464
2072
1608
788
760
604
601
595
568
567
536
460
455
414
409
404
376
328
273
246
196
167
125
117
103
95
87
76
64
61
تعداد جوینده کار ثبت نام شده
جمع کل: 19169
1.فارس
2.خوزستان
3.آذربایجان شرقی
4.اصفهان
5.تهران
6.كهگیلویه وبویراحمد
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
9.مازندران
10.آذربایجان غربی
11.هرمزگان
12.سیستان و بلوچستان
13.گیلان
14.گلستان
15.ایلام
16.البرز
17.كرمان
18.قزوین
19.خراسان شمالی
20.یزد
21.زنجان
22.اردبیل
23.چهارمحال و بختیاری
24.لرستان
25.خراسان جنوبی
26.بوشهر
27.سمنان
28.كردستان
29.همدان
30.مركزی
31.قم
2105
2088
1860
1230
1039
1031
1030
949
765
591
579
518
502
500
496
450
377
333
332
327
318
281
273
206
171
167
163
148
136
122
82
تعداد کارفرمای ثبت نام شده
جمع کل: 6348
1.فارس
2.اصفهان
3.خوزستان
4.كرمانشاه
5.آذربایجان شرقی
6.خراسان رضوی
7.تهران
8.مازندران
9.گلستان
10.هرمزگان
11.ایلام
12.یزد
13.گیلان
14.آذربایجان غربی
15.كرمان
16.خراسان شمالی
17.البرز
18.كهگیلویه وبویراحمد
19.قزوین
20.چهارمحال و بختیاری
21.اردبیل
22.سیستان و بلوچستان
23.زنجان
24.خراسان جنوبی
25.بوشهر
26.لرستان
27.همدان
28.كردستان
29.سمنان
30.مركزی
31.قم
797
550
523
430
420
407
351
273
257
213
176
156
153
149
148
136
132
123
111
106
98
93
85
81
68
65
59
54
51
46
37
طراحی شده در معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال